JSCA
Jharkhand State Cricket Association

Past Presidents of JSCA & BCA

Past Presidents of JSCA & BCA

Sl. No

Name

Period

1

Shri A M Hayman

1935-1940

2

Shri K A D Naoroji

1940-1943

3

Dr J M Rakshit

1943-1946

4

Shri P H Kutar

1946-1960

5

Shri R Bowyer

1961-1966

6

Shri R H Mody

1966-1971

7

Shri H P Bodhanwalla

1971-1974

8

Shri R K Bhasin

1974-1976

9

Shri H P Bodhanwalla

1976-1983

10

Dr J J Irani

1983-1987

11

Shri Prem Sagar

1987-1990

13

Shri Randhir Prasad Verma

1990-1991

14

Shri A Mathias

1991-1993

15

Shri Arun Naryan Singh

1993-1999

16

Shri Sanjay Singh

1999-2002

17

Shri Amitabh Choudhary

2002-2017

18

Shri Kuldeep Singh

2017-2019