¤ Home » About JSCA » Past Presidents

Past Presidents

PAST PRESIDENTS OF JSCA & BIHAR CRICKET ASSOCIATION

NAMEYEAR
Shri Amitabh Choudhary2002-2017
Shri Sanjay Singh1999-2002
Shri Arun Naryan Singh 1993-1999
Shri A Mathias1991-1993
Shri Randhir Prasad Verma1990-1991
Shri Prem Sagar1987-1990
Dr J J Irani1983-1987
Shri H P Bodhanwalla1976-1983
Shri R K Bhasin1974-1976
Shri H P Bodhanwalla1971-1974
Shri R H Mody1966-1971
Shri R Bowyer1961-1966
Shri P H Kutar1946-1960
Dr J M Rakshit1943-1946
Shri K A D Naoroji1940-1943
Shri A M Hayman1935-1940