¤ Home » About JSCA » Organization Structure

Organization Structure

Patron-in-Chief


Her Excellency
Smt. Draupadi Murmu
Governor of Jharkhand

Patrons


Dr J J Irani

Shri Prem Sagar

Shri A Mathias

Shri Abhijeet Ghosh

Honorary Members

Dr. J J Irani
Shri M S Dhoni
Shri Sanjay Singh
Director (Personnel), HEC Ltd.
Director (Finance), HEC Ltd.
Director (Marketing), HEC Ltd.
Director (Production), HEC Ltd.
Shri Hari Gidwani
Shri S B Bagchi
Shri D Rath
Shri N L Rungta


Committee of Management

President


Shri Kuldeep Singh

Vice Presidents


Shr Ajay Nath Shahdeo

Dr Nafis Akhtar Khan

Shri Assem Kumar Singh

Honorary SecretaryShri Debasish Chakraborty

Honorary TreasurerShri Partha Sarathi Sen

Honorary Assistant Secretary


Shri P N Singh

Committee Members


Shri Kajal Das

Dr. Sahir Pall

Shri Raj Kumar Sharma

Shri Chanchal Duttagupta

Shri Sanjay Sahay

Committee Members (District)


Shri Pradeep Chhabra

Shri Ranjan Kumar

Shri Pankaj Kumar Singh

Shri Binay Kumar Singh

District ConvenerShri Bijay Jha

School & Club RepresentativeShri Lalan Prasad Rai